Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

IFMBE Proceedings, ISBN: 978-3-030-75506-5

Isolation of Antimicrobial Probiotic Bacteria from Sour Shrimps in Hue City-Vietnam and Optimization for Biomass and Acid Production

Spinger, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoang Thị Kim Hong (Chủ biên), Nguyen Thị Thu Thuy, Vo Thị Ngoc Bich , Nguyen Thị Ngọc Hanhh

Sinh lý Thực vật

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ biên), Trần Vũ Ngọc Thi

Quang hợp và năng suất thực vật

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng

Cơ sở Hóa sinh và sinh lý của hô hấp thực vật

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương

Thực hành sinh lý thực vật - Hoá sinh và Vi sinh vật học

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Thanh Phong, Võ Thị Mai Hương, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hoàng Tấn Quảng

Thực tập nhỏ Sinh lý thực vật

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng