Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-73-6624-8

Đánh giá và quản lý hệ thống tài nguyên du lịch thành phố Hồ Chí Minh

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Bùi Thị Tám (Chủ biên)

Tourism and Monarchy in Southeast Asia. Chapter 6. Management of World cultural heritage for sustainable tourism in Hue Royal Capital, Vietnam

Cambridge Scholars Publishing, UK., 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Tám

Tổng Quan du lịch

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Bùi Thị Tám (Chủ biên), Trần Thị Ngọc Liên

Hướng dẫn du lịch

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Thị Tám

Marketing Du Lịch

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Thị Tám