Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-584-8

Phương pháp nghiên cứu thức ăn thô xanh trong chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải

Giáo trình Thức ăn chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thanh Hải

978-604-60-3320-2

Sổ tay hướng dẫn Phát triển cộng đồng

NXB Nông Nghiệp, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Ngô Tùng Đức (Chủ biên), Lê Văn An (Chủ biên), Lê Minh Đức (Chủ biên)

978-604-60-3320-2

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

NXB Nông Nghiệp, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Ngô Tùng Đức (Chủ biên), CKCN Lê Minh Đức (Chủ biên)

Số thay hướng dẫn phát triển cộng đồng

NXB Thanh niên, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Ngô Tùng Đức (Chủ biên)

Project report on Local livelihood diversification for vulnerable people in Natural Disaster Prone Areas

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên)

Đa dạng sinh kế cho cộng đồng dễ bị tổn thương ở khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa tự nhiên

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Tanaka Ueru (Chủ biên), Hirohide Kobayashi, Hồ Trung Thông, Nguyễn Phi Nam, Ngô Tùng Đức, Trần Thị Thu Hồng, Trần Thanh Đức, Đào Thị Phượng, Hồ Tấn Đức, Trần Ngọc Liêm, Lê Thái Hùng, Hoàng Hải Lý

Kỹ thuật nuôi gà Sao trong nông hộ vùng đồi núi

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hồ Trung Thông (Chủ biên), Lê Văn An, Trần Ngọc Liêm, Hồ Tấn Đức, Phạm Tấn Nhã, Tanaka Ueru

Thử nghiệm mô hình nuôi gà sao trong nông hộ quy mô nhỏ ở vùng đồi núi. Trong: Đa dạng sinh kế cho cộng đồng dễ bị tổn thương ở khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa tự nhiên

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Tanaka Ueru (Chủ biên), Hồ Trung Thông, Hồ Tấn Đức, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Hoàng Khả Tú