Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đa dạng sinh kế cho cộng đồng dễ bị tổn thương ở khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa tự nhiên

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Tanaka Ueru (Chủ biên), Hirohide Kobayashi, Hồ Trung Thông, Nguyễn Phi Nam, Ngô Tùng Đức, Trần Thị Thu Hồng, Trần Thanh Đức, Đào Thị Phượng, Hồ Tấn Đức, Trần Ngọc Liêm, Lê Thái Hùng, Hoàng Hải Lý

Sử dụng và quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Huỳnh Văn Chương, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Vũ Tuấn Minh, Ngô Quang Hưng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức

Tiếp cận Phát triển Nông thôn dựa vào cộng đồng

NXB Nông Nghiệp, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Trần Ngọc Liêm, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Razib Shaw, Tanaka Ueru (Chủ biên), Miki Yoshizumi, Akiko Iizuka, Mizuno Kei, Nguyễn Phi Nam, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc