Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Khánh Linh
  • 600000.0072

Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Chuyên ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Lộc
  • 140000.0046

Nguyễn Hoàng Lộc
Giáo sư - Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Sơn
  • 400000.0132

Nguyễn Hoàng Sơn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Ngữ

Nguyễn Hữu Ngữ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Quy hoạch

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Văn
  • 600000.0158

Nguyễn Hữu Văn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Hoàn
  • 800000.0101

Nguyễn Khắc Hoàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Mậu Hân
  • 300000.0138

Nguyễn Mậu Hân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoàn
  • 600000.0238

Nguyễn Minh Hoàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống vật nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống vật nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phước
  • 600000.0150

Nguyễn Ngọc Phước
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Bệnh và chữa bệnh thuỷ sinh vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Linh
  • 600000.0200

Nguyễn Quang Linh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Tuấn
  • 300000.0244

Nguyễn Quang Tuấn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thế Hùng

Nguyễn Thế Hùng
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết