Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Sơn
 • 200000.0135

Lê Thanh Sơn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Lê Thanh Thái

Lê Thanh Thái
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Chuyên ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Tai Mũi Họng

Xem chi tiết
Lê Thị Bích Thuận
 • 500000.0361

Lê Thị Bích Thuận
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Hoa Sen
 • 600000.0232

Lê Thị Hoa Sen
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Khánh
 • 600000.0318

Lê Thị Khánh
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Lan
 • 300000.0045

Lê Thị Kim Lan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Nam Thuận
 • 300000.0215

Lê Thị Nam Thuận
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh lý học người và động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học người và động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Phương
 • 400000.0036

Lê Thị Thu Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Trọng Khoan
 • 500000.0202

Lê Trọng Khoan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Trọng Sơn
 • 300000.0232

Lê Trọng Sơn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn An
 • 600000.0372

Lê Văn An
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Văn An
 • 500000.0101

Lê Văn An
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết