Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thúy Lan
  • 140000.0013

Trần Thúy Lan
Đại học

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

Xem chi tiết