Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Văn Lợi
  • 200000.0030

Bùi Văn Lợi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Ban Tổ chức cán bộ

Xem chi tiết
Đỗ Mạnh Hùng
  • 400000.0102

Đỗ Mạnh Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Ban Tổ chức cán bộ

Xem chi tiết
Đỗ Thị Xuân Dung
  • 900000.0067

Đỗ Thị Xuân Dung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Huỳnh Văn Chương

Huỳnh Văn Chương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Lê Nam Hải
  • 150000.0089

Lê Nam Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Chí Bảo
  • 400000.0366

Nguyễn Chí Bảo
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Công Hào
  • 200000.0043

Nguyễn Công Hào
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Duân
  • 400000.0188

Nguyễn Duân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Linh
  • 600000.0200

Nguyễn Quang Linh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Huy
  • 400000.0190

Nguyễn Xuân Huy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Phạm Khắc Liệu
  • 300000.0392

Phạm Khắc Liệu
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ môi trường nước và nước thải

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Phạm Thế Kiên
  • 200000.0092

Phạm Thế Kiên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Ban Thanh tra và Pháp chế

Xem chi tiết