Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Thăng
  • 140000.0030

Lê Văn Thăng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Tuất
  • 300000.0157

Lê Văn Tuất
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học vật liệu

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học vật liệu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Mậu Hân
  • 300000.0138

Nguyễn Mậu Hân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ái Nhung
  • 300000.0204

Nguyễn Thị Ái Nhung
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết