Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Cường
  • 600000.0159

Phạm Cường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN)

Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN)
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Đơn vị quản lý:
Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết
Lê Văn Dân
  • 600000.0231

Lê Văn Dân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đinh Văn Dũng
  • 400000.0412

Đinh Văn Dũng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Văn Dũng

Hồ Văn Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Tiến Dũng
  • 600000.0093

Lê Tiến Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Khoa Nông học

Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Dũng
  • 600000.0347

Nguyễn Tiến Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Chuyên ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Dũng
  • 600000.0264

Nguyễn Trọng Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đặng Thái Dương
  • 600000.0105

Đặng Thái Dương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Văn Dưỡng
  • 600000.0103

Hoàng Văn Dưỡng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Ngoc Phuoc Duong

Ngoc Phuoc Duong
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết
Lê Văn Bảo Duy
  • 600000.0162

Lê Văn Bảo Duy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết