Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đăng Hải
  • 600000.0174

Hồ Đăng Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Đăng Nguyên

Hồ Đăng Nguyên
Đại học

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Kiệt
  • 600000.0078

Hồ Kiệt
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Địa chính

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Lê Phi Khanh
  • 600000.0223

Hồ Lê Phi Khanh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Lê Quỳnh Châu
  • 600000.0161

Hồ Lê Quỳnh Châu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Nhật Linh

Hồ Nhật Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Hồ Nhật Phong
  • 600000.0368

Hồ Nhật Phong
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KỸ THUẬT

Chuyên ngành đào tạo:
KỸ THUẬT

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Sỹ Vương
  • 600000.0278

Hồ Sỹ Vương
Đại học

Ngành đào tạo:
Công nghệ nhiệt

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ nhiệt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Thanh Hà
  • 600000.0178

Hồ Thanh Hà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Thị Dung

Hồ Thị Dung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
THÚ Y

Chuyên ngành đào tạo:
Thú y

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Thị Thu Hoài
  • 600000.0164

Hồ Thị Thu Hoài
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh thái học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh thái học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Trung Thông
  • 600000.0208

Hồ Trung Thông
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết