Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hải
  • 600000.0071

Nguyễn Thị Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hải
  • 600000.0155

Nguyễn Trung Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phan Vũ Hải
  • 600000.0115

Phan Vũ Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Thú y

Chuyên ngành đào tạo:
Thú y

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thanh Hải
  • 600000.0394

Trần Thanh Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Khoa Chăn nuôi - Thú y

Xem chi tiết
Vũ Văn Hải
  • 600000.0129

Vũ Văn Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Thú y

Chuyên ngành đào tạo:
Thú y

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Dư Thanh Hằng
  • 600000.0126

Dư Thanh Hằng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • 600000.0253

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Thúy Hằng
  • 600000.0146

Trần Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Thúy Hằng (ts)

Trần Thị Thúy Hằng (ts)
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Thị Như Hạnh

Hoàng Thị Như Hạnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Tống Thị Hải Hạnh

Tống Thị Hải Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Hào
  • 600000.0175

Nguyễn Xuân Hào
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán học tính toán

Chuyên ngành đào tạo:
Toán học tính toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết