Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Long
  • 600000.0339

Lê Thanh Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sau thu hoạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Hoa Sen
  • 600000.0232

Lê Thị Hoa Sen
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Hồng Phương

Lê Thị Hồng Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết
Lê Thị Hương Xuân
  • 600000.0064

Lê Thị Hương Xuân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Khánh
  • 600000.0318

Lê Thị Khánh
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Anh

Lê Thị Kim Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ bản

Xem chi tiết
Lê Thị Lan Phương
  • 600000.0118

Lê Thị Lan Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Thảo
  • 600000.0378

Lê Thị Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hà (LN)

Lê Thị Thu Hà (LN)

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Khoa Lâm nghiệp

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hường
  • 600000.0087

Lê Thị Thu Hường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Tiến Dũng
  • 600000.0093

Lê Tiến Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Khoa Nông học

Xem chi tiết
Lê Trọng Thực
  • 600000.0097

Lê Trọng Thực
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Chuyên ngành đào tạo:
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết