Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Hoa
  • 600000.0209

Trương Thị Hoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Thị Thu Hoài
  • 600000.0164

Hồ Thị Thu Hoài
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài

Nguyễn Thị Hoài
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Đơn vị quản lý:
Khoa Nông học

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoàn
  • 600000.0238

Nguyễn Minh Hoàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống vật nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống vật nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Việt Hoàng

Hồ Việt Hoàng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Chuyên ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Phạm Lê Hoàng
  • 600000.0058

Phạm Lê Hoàng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trương Quang Hoàng
  • 600000.0345

Trương Quang Hoàng
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Hợi
  • 600000.0388

Nguyễn Hợi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Hồng
  • 600000.0056

Nguyễn Đức Hồng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán giải tích

Chuyên ngành đào tạo:
Toán giải tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Xuân Hồng
  • 600000.0183

Nguyễn Thị Xuân Hồng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Hồng
  • 600000.0116

Trần Thị Thu Hồng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đàm Thị Huế
  • 600000.0036

Đàm Thị Huế
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết