Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Thái Hòa
  • 600000.0015

Hoàng Thị Thái Hòa
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Đất và dinh dưỡng cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Đất và dinh dưỡng cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Văn Dưỡng
  • 600000.0103

Hoàng Văn Dưỡng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Văn Nam
  • 600000.0066

Hoàng Văn Nam
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồng Bích Ngọc
  • 600000.0156

Hồng Bích Ngọc
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Khương Anh Sơn
  • 600000.0277

Khương Anh Sơn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Kiều Thị Huyền

Kiều Thị Huyền
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lại Viết Thắng
  • 600000.0055

Lại Viết Thắng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Anh Phúc
  • 600000.0528

Lê Anh Phúc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tự động hoá

Chuyên ngành đào tạo:
Tự động hoá

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Chí Hùng Cường

Lê Chí Hùng Cường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Đình Huy
  • 600000.0085

Lê Đình Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Lê Đình Phùng
  • 600000.0418

Lê Đình Phùng
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Đức Ngoan
  • 600000.0374

Lê Đức Ngoan
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết