Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Trường Giang
  • 600000.0355

Nguyễn Trường Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Giang
  • 600000.0032

Trần Thị Thu Giang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Dương Thị Thu Hà

Dương Thị Thu Hà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Hồ Thanh Hà
  • 600000.0178

Hồ Thanh Hà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Dũng Hà
  • 600000.0263

Hoàng Dũng Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Chuyên ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Nam Hà
  • 600000.0181

Trần Nam Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Hà
  • 600000.0047

Trần Thị Thu Hà
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Triêu Hà
  • 600000.0070

Trần Thị Triêu Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hà (LN)

Lê Thị Thu Hà (LN)
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Khoa Lâm nghiệp

Xem chi tiết
Dương Thanh Hải

Dương Thanh Hải
Sau tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Khoa Chăn nuôi - Thú y

Xem chi tiết
Hồ Đăng Hải
  • 600000.0174

Hồ Đăng Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Văn Hai
  • 600000.0091

Lê Văn Hai
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết