Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Sỹ Hùng
  • 800000.0066

Ngô Sỹ Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thế Hùng
  • 800000.0286

Nguyễn Thế Hùng
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Võ Việt Hùng

Võ Việt Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Khoa Kinh tế và Phát triển

Xem chi tiết
Đỗ Sông Hương
  • 800000.0146

Đỗ Sông Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Hoàng Cẩm Hương

Phạm Hoàng Cẩm Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Triệu Huy
  • 800000.0227

Hoàng Triệu Huy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Huy
  • 800000.0174

Nguyễn Quang Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Quốc Khang
  • 800000.0264

Phạm Quốc Khang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Khánh
  • 800000.0137

Nguyễn Quốc Khánh
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Kiên
  • 800000.0243

Nguyễn Đức Kiên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Văn Liêm
  • 200000.0123

Hoàng Văn Liêm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết