Dữ liệu đề tài

CS-DT08-QĐ-PHQT

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng vi cảm biến y sinh áp điện trở

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Xuân Cường, Huỳnh Thị Thùy Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT2011.2012

Đánh giá thực trạng các tai biến địa chất ở vùng đồi núi tỉnh Quảng Trị và một số giải pháp phòng chống

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương (Chủ nhiệm), Hà Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Trùng Dương, Vũ Trung Kiên, Nguyễn Thị Kim Xoa

CS-DTDTPH2011

Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Cúc Phương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoài Giang, Võ Thị Yên Bình, Nguyễn Xuân Cường (Chủ nhiệm)

CS-DT-PHQT 2011-2012

Giải pháp tấm 3D Panel trong kiến trúc và xây dựng dân dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Nghiêm Vũ (Chủ nhiệm), Hoàng Đức Anh Vũ

CS-DT2010.2011

Quy hoạch bảo vệ môi trường nước huyện Gio Linh đến năm 2020

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Trung Kiên, Nguyễn Thị Kim Xoa, Nguyễn Trùng Dương, Hà Thị Ngọc Diệu, Hoàng Thị Sinh Hương

CS-DT2011.08.03

Mở rộng loại hình đào tạo, góp phần nâng cao trình độ CBVC, LĐ tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Từ Thu Mai, Hoàng Thị Phương, Phan Văn Hoàng