Dữ liệu đề tài

CS-DT

Phát triển làng nghề Phường Đúc, thành phố Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Nguyễn Khánh Long

CS-DT2003D-02

- Đánh giá của khách du lịch về điểm tham quan Đại nội, Huế (2003)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT02-97

Một số biện pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn HTX Vinh Thái huyện Phú Vang”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu

CS-DTKT-004

Một số biện pháp nhằm mở rộng sản xuất Mía trên địa bàn HTX Hương Hồ 2 Thành phố Huế”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu

CS-DT1994

Bàn về vai trò, nội dung hoạt động HTXNN hiện nay

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

CS-DT1989

Khoán sản phẩm trong NN ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

CS-DT

TÁC ĐỘNG CỦA MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÁC KHÁCH SẠN NĂM SAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Quốc Khánh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Hương

CS-DT

Ứng dụng Kỹ thuật khai phá dữ liệu vào tư vấn lựa chọn môn học cho sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế - Trường Đại học Kinh Tế Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Hải Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Hải Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách thuế Thu nhập cá nhân tại các trường đại học thuộc Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Phan Xuân Quang Minh

CS-DT 03-2018

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm)

GV2018 - 03 - 03

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Phan Xuân Quang Minh, Phan Thị Hải Hà