Dữ liệu đề tài

GV2023-01-13

Các yếu tố tác động đến ý định tham gia vào du lịch cộng đồng của người dân địa phương xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm)

GV2023-02-07

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn công việc kiểm toán của sinh viên ngành kiểm toán Trường đại học kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Trà My (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ

GV2024-03-10

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xe ô tô điện của người tiêu dùng tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Bùi Thị Thanh Nga, Nguyễn Văn Thành Vinh

GV-2024

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Tống Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Anh Vũ, Nguyễn Ánh Dương

GV2024-02-05

Nghiên cứu nhận thức về giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) của sinh viên và giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nhật Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định gia hạn thời gian làm việc của người Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thế Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ánh Dương

CS-DT

TÍN DỤNG VI MÔ VÀ CẤU TRÚC CHI TIÊU CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Viết Giáp (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Khánh Trang

CS-DT

Nghiên cứu sự sẵn sàng của giảng viên đối với chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Trường hợp nghiên cứu tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ánh Dương (Chủ nhiệm), Tống Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thế Hùng

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá của Bitcoin

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Nhật Quang

CS-DT

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm)

CS-DT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÃN HÀNG RIÊNG CO.OP SELECT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Võ Phan Nhật Phương (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Anh Vũ

CS-DT

Đánh giá các phương pháp bán hàng đối với khách hàng cá nhân tại các doanh nghiệp kinh doanh điện máy trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Ngọc Anh Vũ (Chủ nhiệm), Võ Phan Nhật Phương