Dữ liệu đề tài

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá của Bitcoin

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Nhật Quang

CS-DT

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm)

CS-DT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÃN HÀNG RIÊNG CO.OP SELECT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Võ Phan Nhật Phương (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Anh Vũ

CS-DT

Đánh giá các phương pháp bán hàng đối với khách hàng cá nhân tại các doanh nghiệp kinh doanh điện máy trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Ngọc Anh Vũ (Chủ nhiệm), Võ Phan Nhật Phương

CS-DT2023-01-12

Dự báo diện tích, năng suất và sản lượng lúa của Việt Nam đến năm 2030: Áp dụng mô hình ARIMA

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Trọng Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thị Liễu, Nguyễn Thị Minh Phương

GV2022-03-05

Đánh giá thực trạng áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các nước Đông Nam Á

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Thanh BÌNH

CS-DT

Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa đến nghèo đói năng lượng: Nghiên cứu trường hợp các tỉnh duyên hải miền Trung- Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Tôn Nữ Hải Âu, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Hồng Hiếu

GV2023-03-05

Ảnh hưởng của người tiêu dùng có sức ảnh hưởng (key opinion consumer – KOC) đến ý định mua của giới trẻ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Việt Hạnh Nguyên (Chủ nhiệm), Tống Viết Bảo Hoàng

CS-DT2023-01-05

Ảnh hưởng của phát thải khí nhà kính từ ngành AFOLU đến sự ấm lên toàn cầu

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Trọng Phúc (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Liễu

CS-DT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Thị Mai (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu ý định mua sản phẩm gạo hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Quang Minh, Hoàng Bảo Đức

GV2023-01-06

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia canh tác lúa hữu cơ của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Công Định (Chủ nhiệm), Võ Hoàng Hà, Nguyễn Trung Kiên