Dữ liệu đề tài

CS-DT1994

Bàn về vai trò, nội dung hoạt động HTXNN hiện nay

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

CS-DT1989

Khoán sản phẩm trong NN ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

CS-DT

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Hồng Hiếu (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Yến, Trần Huỳnh Quang Minh

GV2020

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh BÌNH (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Phạm Thị Hồng Quyên

GV2021-05-03

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về phần mềm kế toán Misa của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Hoàng Thuỳ Dương (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Thanh BÌNH, Trần Thị Khánh Trâm

CS-DT

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm), Phan Vũ Quang

CS-DT

Ứng dụng Kỹ thuật khai phá dữ liệu vào tư vấn lựa chọn môn học cho sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế - Trường Đại học Kinh Tế Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Hải Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Hải Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT 03-2018

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ

GV2018 - 03 - 03

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Phan Xuân Quang Minh, Phan Thị Hải Hà