Dữ liệu đề tài

QT-DA2016.1

"Implementing incentives for climate resilient housing among the urban poor in Vietnam", research project was funded by the Management Committee of the Nordic Climate Facility (NCF).

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

QT-DA2015.1

"Optimizing climate change adaptation through enhanced community resilience”, funded by Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN).

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

QT-DA2007-06-01

Labor market and employment study in Hue (Asia Urbs - VNM005)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

QT-DAACIAR SMCN/2012/069

Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Việt Nam và Australia

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Richard Bell, Nguyễn Ngọc Châu, Hoàng Minh Tâm, Mai Chiếm Tuyến

QT-DA2013.2

“Cost – benefit analysis for climate resilient housing in Central Vietnam”. Research project funded by the Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Tuấn Anh (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn

QT-DA2013.1

"The Economics of Alternative Development Futures", collaborated between the Institute for Social and Environmental Transition (ISET) and Hue College of Economics, funded by Rockefeller Foundation.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)

QT-DA2012.2

Economic analysis of value of ecosystem services; A component research project in a large scale project “Ecosystem Services for Climate Resilience in Quy Nhon City”, funded by Rockefeller Foundation and cordinated by ISET, USA.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Bùi Đức Tính, Hoàng Thị Diễm My

QT-DA2012.3

Cost-Benefit Analysis of Mangrove Restoration in Thi Nai lagoon, Quy Nhon City, Vietnam”. The project was funded by International Institute of Environment and Development (IIED).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)

QT-DA2012.1

"Sheltering from a Gathering Storm", collaborated between the Institute for Social and Environmental Transition (ISET) and Hue College of Economics, funded by CDKN (Climate & Development Knowledge Network).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)

QT-DA2011.1

"Advancing Locally Based Green Practices to realize establishment of Sound Material Cycle Society in Asian Cities", project funded by Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn