Dữ liệu đề tài

QT-DA

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở Vùng cát ven biển miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hào (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

AAGF-R4-00122

Reskilling and upskilling women-led businesses for e-marketplaces in Thua Thien Hue and Quang Nam provinces in the digital transformation era

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm), Ngô Minh Tâm, Trần Đức Trí

AAGF-R3-00037

Strengthening post-COVID-19 resilience of small tourism-dependent businesses in rural communities in Quang Nam province, Vietnam.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm), Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Duyên Anh

QT-DA

Eco-Innovation from Indigenous Knowledge for Creative Economy in Mekong River Basin

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Sundarat Tuntivivat (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh, Mayer

QT-DA

Evaluation of the adaptive capacity and Resilience of agriculture and Aquaculture-dependent livelihoods: case studies of selected flood prone communities in Vietnam and Myanmar

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Aung Tung Oo (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

QT-DA

Farming system with the adaptation to climate change: case study focus on lowland areas in Vietnam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Duy Minh (Chủ nhiệm)

QT-DA2016.1

"Implementing incentives for climate resilient housing among the urban poor in Vietnam", research project was funded by the Management Committee of the Nordic Climate Facility (NCF).

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

QT-DA

Assessing current situation of e-commerce adoption in handicraft businesses in traditional craft villages of Thua Thien Hue province

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi, Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Trần Đức Trí

QT-DA2015.1

"Optimizing climate change adaptation through enhanced community resilience”, funded by Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN).

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

QT-DA2007-06-01

Labor market and employment study in Hue (Asia Urbs - VNM005)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)