Dữ liệu đề tài

CS-DT

Những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học kĩ năng nói của sinh viên không chuyên ngữ Đại Học Huế để đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT T2013-90-GD-NN

Ứng dụng CNTT vào giảng dạy E-learning cho học phần ngôn ngữ học của khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Phòng Kế hoạch - Tài chính
Người tham gia: Nguyễn Sơn (Chủ nhiệm)

T2019-229-GD-NN

Nghiên cứu thử nghiệm việc ứng dụng phần mềm Audacity trong giảng dạy kỹ năng Nghe, Nói của giảng viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Thị Vân An (Chủ nhiệm), LÊ CHÂU KIM KHÁNH

CS-DT

Nghiên cứu việc sử dụng hệ thống Moodle hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho các lớp tiếng Anh A2 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: LÊ CHÂU KIM KHÁNH (Chủ nhiệm)