Dữ liệu đề tài

CS-DTT2011-66- GD - NN

Tổ chức các lớp học phần theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Khánh, Hồ Thị

CS-DTT2011-65-GD-NN

Nâng cao kỹ năng giảng dạy và khả năng chiêm nghiệm của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh thông qua việc quay phim giờ tập giảng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Quỳnh Như (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Thanh Thùy

CS-DTT2011-64- GD - NN

Sự tác động của hình thức phản hồi ý kiến bằng băng hình đến kỹ năng giao tiếp của SV trong mon diễn thuyết: Nghiên cứu thực nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Quý Thu

CS-DTT2011 - 67- GD - NN

Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quyết Chiến (Chủ nhiệm), Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Văn Liệu

CS-DTT2010 - 58 - GD - NN

Khảo sát hư từ Hán cổ thường dùng trong các giáo trình Hán ngữ hiện đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thị Kim Hằng

CS-DTT2010 - 56- GD - NN

Những lỗi chính tả tiếng Việt thường gặp trên các bảng hiệu-nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Nguyễn Hạnh Phước

CS-DTT2010- 57- NV - NN

Lễ hội đâm trâu của các dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Viết Hoàng

CS-DTT2009 - 47- GD - NN

Phân tích những lỗi sai thường gặp khi dùng dấu câu trong tiếng Hán của sinh viên khoa tiếng Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Linh Chuyên (Chủ nhiệm)

CS-DTT2009 - 43- NV - NN

Tính hiện đại và ảnh hưởng của nó đối vơi tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc (1919-1945)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thị Minh Hoa

CS-DT0001

Đặc điểm của Kimarimonku trong một số tình huống giao tiếp tiêu biểu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Quỳnh Chi

CS-DTT2008 - 37- GD - NN

Ứng dụng các phần mềm soạn thảo trang Web và Powerpoint trong biên soạn giáo trình điện tử

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thân Trọng Liên Nhân, Nguyễn Văn Huy