Dữ liệu đề tài

CS-DTT2005 - 10- NV - NN

Đặc điểm và loại hình chủ yếu của văn hóa Trung Hoa cổ đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Vĩnh Dũng

CS-DTT2005 - 07- GD - NN

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng việc giảng dạy văn học cho sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 tại khoa tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Lê Thanh Hải

CS-DT

Những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học kĩ năng nói của sinh viên không chuyên ngữ Đại Học Huế để đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phân tích lỗi ngữ pháp thường gặp trong bài viết của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chủ nhiệm), Lê thị Hồng Phương, Lê thị mInh trang

CS-DT T2013-90-GD-NN

Ứng dụng CNTT vào giảng dạy E-learning cho học phần ngôn ngữ học của khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Phòng Kế hoạch - Tài chính
Người tham gia: Nguyễn Sơn (Chủ nhiệm)

T2019-229-GD-NN

Nghiên cứu thử nghiệm việc ứng dụng phần mềm Audacity trong giảng dạy kỹ năng Nghe, Nói của giảng viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Thị Vân An (Chủ nhiệm), LÊ CHÂU KIM KHÁNH

CS-DT

Nghiên cứu phản hồi về hoạt động viết hợp tác của sinh viên năm 2, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Dương Phước Quý Châu (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu việc sử dụng hệ thống Moodle hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho các lớp tiếng Anh A2 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: LÊ CHÂU KIM KHÁNH (Chủ nhiệm)