Dữ liệu đề tài

CS-DTT2008 - 27- GD - NN

Từ chữ 象XIANG và 像XIANG bàn về từ biến thể trong tiếng Hán hiện đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định (Chủ nhiệm)

CS-DTT2007 - 26- GD - NN

Sử dụng cụm từ tiếng Anh để dạy tiếng Anh chuyên ngành

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Lan Phương

CS-DTT2007 - 22- GD - NN

Giới từ Hán ngữ thường gặp trong giao tiếp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Vĩnh Dũng, Nguyễn Thị Linh Tú, Võ Thị Mai Hoa, Trần Thị Thu Hà

CS-DTT2007 - 20- GD - NN

Kỹ năng thông tin phục vụ việc học ngoại ngữ: nghiên cứu trường hợp sinh viên khoa tiếng Pháp - ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ nhiệm)

CS-DTT2007 - 19- GD - NN

Ứng dụng Multimedia trong việc soạn bài giảng điện tử nhằn nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Phan Thanh Tiến

CS-DT

Chức năng ngữ pháp, cách biểu đạt của phó từ “ Cai”

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm)

CS-DTT2006 - 14- GD - NN

Xây dựng một số tiêu chí ra đề thi ,kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành ở các trường thành viên trong Đại họcHuế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Chi

CS-DTT2005 - 04- NV - NN

Phong cách giao tiếp qua hô từ trong tiếng Nga và tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thị Minh

CS-DTT2005 - 03- GD - NN

So sánh một số loại trạng từ trong tiếng Nga với những trạng từ tương ứng trong tiếng Anh về phương thức cấu tạo và bình diện ngữ nghĩa

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Thị Minh Nguyệt

CS-DTT2005 - 01- GD - NN

Những khó khăn trong việc sử dụng các thành ngữ tiếng Pháp trong các bài viết của sinh viên Pháp văn trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Diên Tường Thụy