Dữ liệu đề tài

DHH2022-08-13

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Ban Thanh tra và Pháp chế
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Dương Thị Hoàng Yến, Trương Đình Thăng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Đăng Huy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lê Hồng Phúc, Lê Văn Thăng

DHH2018-08-08

Quản lý đội ngũ viên chức quản lý Đại học Huế theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Ban Thanh tra và Pháp chế
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Đăng Huy, Hoàng Kim Toản, Lê Hồng Phúc, Dương Thị Hoàng Yến

DHH2016-03-97

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Phan Minh Tiến, Trần Văn Hiếu, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Đình Hoàng Phương

CS-DTT.14 – GD – 09

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển giao tiếp và quan hệ xã hội cho trẻ tự kỷ dựa trên chương trình SPECTRA

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTT.09 – XH – 50

Chân dung một số trẻ em có hội chứng tự kỷ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh