Dữ liệu đề tài

QT-DA-2011

English News Media Literacy: Proposal for a Collaborative Teaching Project

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm)

B2009-DHH07-18

Sử dụng bộ sưu tập tài liệu học có tự nhận xét của người học trong các môn học kỹ năng thực hành nói và viết tiếng Anh.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Ngọc Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy

CS-DTT2008 - 37- GD - NN

Ứng dụng các phần mềm soạn thảo trang Web và Powerpoint trong biên soạn giáo trình điện tử

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thân Trọng Liên Nhân, Nguyễn Văn Huy

B2009-09-07

Tiếng Anh trung gian của người Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Trương Bạch Lê, Phạm Hồng Anh, Nguyễn Văn Tuấn