Dữ liệu đề tài

DHH2020

Xây dựng mô hình dự báo khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dựa trên mạng nơ ron nhân tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế

DHH621

Xây dựng mô hình csdl thông tin cho điểm đến du lịch thông minh của thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân

DHH2017-10-07

Xây dựng khung ứng dụng hướng dẫn nhóm du khách dựa trên mạng cảm biến không dây

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Dương Phước Đạt, Lê Văn Hòa, Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-01-2014

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đăng ký chuyên ngành trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01-2012

Ứng dụng Moodle trong hỗ trợ dạy học ở Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-14-2010

Thiết kế Website quảng bá lễ hội thống nhất non sông tại Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa