Dữ liệu đề tài

BLuận văn thạc sĩ 2003

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn

BT03 - TN - 41

Phân tích tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sự phân hóa không gian và thời gian của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn

B740905

Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

DHH2015 - 03 - 78

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÙNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Lê Năm, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Đăng Độ

DHH2012 - 03 - 28

Nghiên cứu tác động của lũ lụt đến hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản ở đầm phá tam giang - cầu hai và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu thiệt hại

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Độ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Năm

B2012-DHH-103

Nghiên cứu đề xuất các mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Mai Văn Chân, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Dương Viết Tình, Lê Năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Viết Thanh

B2010-DHH03-73TD

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét và trượt lở đất ở Quảng Trị và đề xuất các giải pháp phòng tránh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên

CS-DTT.10-TN-67

Phân vùng theo yêu cầu phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Hương trên quan điểm địa lý tự nhiên và đề xuất một số giải pháp bảo vệ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Độ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Phúc Chi Lăng

CS-DTT.09-TN-52

Nghiên cứu tác động yếu tố địa chất - địa mạo tới hình thành lũ lụt trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ