Dữ liệu đề tài

CS-DTT09-TN-52

Nghiên cứu tác động yếu tố địa chất - địa mạo tới hình thành lũ lụt trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn

CS-DTT08-TN-30

Phân tích hiện trạng sử dụng nước và dự báo nhu cầu dùng nước trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ

CS-DTT.08-TN-30

Phân tích hiện trạng sử dụng nước và dự báo nhu cầu dùng nước trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm)

B.740905

Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận.

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Hoàng Sơn

NN-NCCB 7 125 06

Quy luật hình thành và phát triển gió phơn tây nam ở Bắc Trung Bộ. Mối liên quan đến diễn biến hạn hán và các giải pháp phòng tránh và giảm tải.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Năm, Nguyễn Hữu Xuân, Lê Văn Trưởng

B2004 - 09 - 17

Bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng địa lý cho sinh viên trong các học phần cơ sở địa lý tự nhiên ngành địa lý - Đại học Sư phạm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn

CS-DTT03-TN-41

Phân tích tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sự phân hoá không gian và thời gian của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ