Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-14

Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết thị trường cho một số nông sản chủ yếu của nông hộ ở khu vực Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Đức Tính (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Nguyễn Lê Hiệp

B2016-DHH-12

NGHIÊN CỨU THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Đức Tính

B2016-DHH

Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết thị trường cho một số nông sản chủ yếu của nông hộ ở khu vực Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Bùi Đức Tính (Chủ nhiệm)

DP-DTTTH. 2014-KX.03

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững Nghề và Làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Trương Tấn Quân, Bùi Đức Tính, Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Hồ Trọng Phúc, Đào Duy Minh

QT-DA2012.2

Economic analysis of value of ecosystem services; A component research project in a large scale project “Ecosystem Services for Climate Resilience in Quy Nhon City”, funded by Rockefeller Foundation and cordinated by ISET, USA.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Bùi Đức Tính, Hoàng Thị Diễm My

DHH06-04

Nghiên cứu cách thức ứng phó của hộ nghèo với nghèo đói ở vùng ven phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Đức Tính (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến

QT-DAIMOLA-2011

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của các hộ gia đình ở xã Hương Phong, huyện Hương Hà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phóng, Trần Văn Giải (Chủ nhiệm), Bùi Đức Tính, Nguyễn Quang Tuấn, Mai Chiếm Tuyến, Hồ Trọng Phúc

QT-DA2008.10

Integrated Health, Social and Economic Impacts of Extreme Events: Evidence, Methods and Tools (funded under the European Commission's Sixth Framework Programme).

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Bùi Đức Tính, Bùi Dũng Thể & Mai Văn Xuân