Dữ liệu đề tài

DHH

Ước lượng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình Solow mở rộng

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Châu, Lê Nữ Minh Phương, Trần Hồng Hiếu, Trần Công Dũng, Hoàng Thị Liễu

NN-NCCBPhuLoc2802

Phát triển nghề nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Văn Thông

QT-DAACIAR/LPS2012/062

Developing productive and profitable smallholder beef enterprises in Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Thị Mùi, Đinh Văn Dũng, Trần Thanh Hải, Lê Văn Nam, Trần Cao Úy, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Thị Dạ Thảo

QT-DAACIAR SMCN/2012/069

Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Việt Nam và Australia

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Richard Bell, Nguyễn Ngọc Châu, Hoàng Minh Tâm, Mai Chiếm Tuyến

B2008-DDHH06-20

Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố kinh tế xã hội đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Toàn, Nguyễn Văn; Quân, Trương Tấn, Nguyễn Ngọc Châu

QT-DAGVC-2008

Hợp phần Xây dựng năng lực: Dự án phát triển nông nghiệp và nâng cấp các công trình thủy lợi huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến

B2008-DHH-06-24

Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện Alưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Hồ Trọng Phúc

B2008-DHH06-24

Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu

B2008-DHH06-20

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Châu, Dung Phan Thị Thùy

B24-12-02

Nhu cầu và khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình nông thôn huyện Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hùng, Phạm Xuân , Nguyễn Ngọc Châu

B20-12-03

“Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ đồng bào Vân Kiều vùng tây huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu, Hiếu, Trương Chí