Dữ liệu đề tài

B2014-DHH123

Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống mướp thơm tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Hồng Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Long, Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Lê Thị Khánh, Hồ Công Hưng

Bxx

Lựa chọn các giải pháp kinh tế kỹ thuật để phát triển cây cam đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2010-DHH02- 55

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số tổ hợp lai cà chua có triển vọng trên đất cát và đất phù sa tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh (Chủ nhiệm), Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Cơ, Trần Đăng Hòa

B2010-DHH02-55

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số tổ hợp lai cà chua có triển vọng trên đất cát và đất phù sa tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2007-ĐHH02-13

Đánh giá tổ hợp lai cà chua mới vụ Đông Xuân và Xuân Hè tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

CS-DT2006- QĐ - ĐHNL

Tạo vật liệu khởi đầu bằng phương pháp lai hữu tính với cà chua để tạo giống mới tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2005-08-04

Khảo nghiệm một số giống cà chua mới có triển vọng tại Thừa Thiên Huế (chủ trì đề tài cấp bộ)

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2001-08-03

Điều tra đánh giá và tìm các giải pháp phát triển cây bưởi thanh trà Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh