Dữ liệu đề tài

CS-DT-ĐLHNL-2024-TNĐ-02

Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Phúc Khoa (Chủ nhiệm), Trần Trọng Tấn

DHH-2517

Nghiên cứu tính chất đất đai làm cơ sở lựa chọn và phát triển các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Phúc Khoa (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thanh Điền, Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Nguyễn Thùy Phương, Nguyễn Thị Thuỳ An

DHH2020-02-138

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MỜ FUZZY VÀ AHP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Lê Ngọc Phương Quý, Trịnh Ngân Hà, Phạm Gia Tùng (Chủ nhiệm), Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hải

DHH2014-02-55

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Trần Trọng Tấn, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thị Lan Hương

B2009-DHH02-41

Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hải, Lê Minh Khôi (Chủ nhiệm), Trần Văn Nguyện, Trần Trọng Tấn, Đinh Văn Thóa