Dữ liệu đề tài

B2017-DHH-46

Tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đến hoạt động dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học ở 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Nguyên Ái (Chủ nhiệm), Trần Quang Ngọc Thúy, Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Phạm Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Cẩm Tú

DHH2016-07-22

Áp dụng phương pháp đánh giá thường xuyên trong dạy và học các học phần kỹ năng thực hành tiếng tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Đặng Thị Cẩm Tú, Lê Lâm Thi, Lê Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chủ nhiệm)