Dữ liệu đề tài

DHH 2023-01-208

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA DUNG DỊCH HẠT CACBON NANO ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ QUẢ GẤC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Xuân Diễm Ngọc (Chủ nhiệm), Ngô Khoa Quang, Đỗ Thanh Tiến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương

DHH 2018-01-130

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì trên cơ sở KNN.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Yến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHKH-KHCN

Khảo sát ảnh hưởng của Ca đến cấu trúc và các tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dụng Thị Hoài Trang (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Công Chính, Hoàng Xuân Bách, Le Minh Đức

DHH2015-01-75

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm áp điện không chì chứa bismuth.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương

B20232-DHH-06

Nghiên cứu chế tạo và cải tiến một số tính chất vật lý của gốm sắt điện (K, Na)NbO3 pha tạp thiêu kết ở nhiệt độ thấp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Trần Uyên Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Trường Thọ, Phan Đình Giớ, Phan Hải Phong, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Phước ĐỊNH, Hoàng Ngọc AN