Dữ liệu đề tài

DP-DTQT-2012

Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Minh Trí, Hoàng Đình Trung

B-DHKH-2007

Nghiên cứu một vài yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất bưởi Thanh Trà ở một số địa phương của Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Trí

DP-DT-Kontum-2001

Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Thái Và Đề Xuất Mô Hình Nuôi Thủy Sản Ở Vùng Hồ Thủy Điện Yaly, Tỉnh Kon Tum (năm 2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Nguyễn Minh Trí, Lê Trọng Sơn