Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu thực trạng khai thác và tiêu thụ một số sản phẩm cây dược liệu tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Lê Nữ Minh Phương, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Kim Tuyến

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Thị Mai (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Liễu, Trần Đoàn Thanh Thanh, Dư Anh Thơ

GV2003-01-07

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Nữ Minh Phương (Chủ nhiệm), Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Hải Yến

AGB/2020/189

Liên kết các hoạt động sản xuất của nông hộ vào chuỗi thương mại bò thịt tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Hồ Lê Phi Khanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Trần Đoàn Thanh Thanh, Lê Văn Nam, Thân Thị Thanh Trà

CS-DT

Hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP tinh dầu tràm Trường Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh TT.Huế . Mã số: GV-2022-01-06

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm)

DHH 2018 -06 -52

Phân tích chuỗi giá trị rau an toàn ở Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Văn Lạc (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thanh Xuân, Phạm Thị Thương, Trần Đoàn Thanh Thanh

DHH2020-02-139

Nghiên cứu giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trà đăng ký theo tiêu chuẩn của chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hồ Lê Phi Khanh (Chủ nhiệm), Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết, Trương Quang Hoàng

DHH2020-06-88

Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước và du lịch: nghiên cứu trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Lê Nữ Minh Phương, Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hải Yến

DHH2019-02-118

Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thủy sản vùng Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thiện Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Văn Thành, Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Kim Oanh, Cao Thị Thuyết

CS-DT

Hiệu quả kinh tế rừng trồng keo lai có chứng chỉ ở xã Lộc Bổn - huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm)

DHH2018-06-58

Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Lê Nữ Minh Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Lê Anh Quý

ĐHH 2016-06-38

Đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Nữ Minh Phương (Chủ nhiệm), Trần Đoàn Thanh Thanh, Lê Nữ Minh Thảo, Lê Anh Quý