Dữ liệu đề tài

QT-DAĐHNL2002

Trade liberalization in the agricultural sector and the environment specialized in fertilizer application for rice and environment supported by UNEP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Đăng Hào

B01

Ảnh hưởng của đạm và kali đến năng suất lúa trên đất phù sa nghèo dinh dưỡng tại xã Hương Long, thành phố Huế trong vụ Đông Xuân 2000 - 2001

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa

B2001-2002

Nghiên cứu các biện pháp thâm canh lúa trên đất phù sa tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa

QT-DADHNL2000

Strengthening the scientific basic of in situ conservation of agriculture biodiversity on farm supported by IPGRI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Vĩnh Trường, Đinh Thị Sơn

QT-DA03

Human Resource Development for Mekong region

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thị Khánh, Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Trần Đăng Khoa