Dữ liệu đề tài

DHL2023-LN-01

Nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ tiêu biểu thị cấp năng suất và mật độ đến sản lượng rừng trồng Keo lai (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong

DHL2023-LN-06

Đánh giá tình hình sinh trưởng mô hình trồng thử nghiệm cây Gáo vàng (Nauclea orientalis) tại công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Duy Phong (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Dưỡng

DHL2022-LN-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng và chất lượng rừng trồng Dầu rái (Dipterocarpus alatus) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong

DHL2022-LN-06

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý diện tích rừng do UBND xã quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Duy Phong (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hà (LN), Hoàng Văn Dưỡng

DHL2021-LN-03

Đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai theo hướng kinh doanh gỗ lớn tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Duy Phong (Chủ nhiệm), Ngô Thị Phương Anh, Hoàng Văn Dưỡng

B2017-DHH-43

Nghiên cứu phục hồi và phát triển bền vững các loài mây nước dưới tán rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Hoàng Văn Dưỡng, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên

CS-DTB010

Nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng một số dòng Keo lai trồng đại trà tại Thừa Thiên Huế, phục vụ công tác kinh doanh và nuôi dưỡng rừng

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phong, Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm)

NN-DT001

Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chọn tạo cây Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) cho vùng đất cát ven biển Miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong, Ngô Tùng Đức, Võ Quang Anh Tuấn, Hoàng Văn Dưỡng

NN-DT2011-G/65/HÐ-ÐTÐL

Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chọn tạo cây keo lá liềm cho vùng đất cát ven biển miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Lê Tiến Dũng, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Huy Tuấn, Phạm Cường, Hoàng Văn Dưỡng, Hà, Đặng Thị Thanh, Lan, Vũ Ngọc

B2010-DHH02-53

Nghiên cứu chuỗi giá trị của sản phẩm gỗ keo lai từ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thanh Hà, Nguyễn Thị Thương, Dương Văn Thành, Hoàng Văn Dưỡng, Đặng Thái Dương