Dữ liệu đề tài

DHH2022-03-170

Tổng hợp và biến tính vật liệu nano siêu nhỏ SnO2:Sb đáp ứng ánh sáng cận hồng ngoại vùng NIR-III

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phạm Yên Khang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Luyện, Hà Thùy Trang

DHH2020-03-146

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG CÁC LOẠI MỸ PHẨM LƯU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện (Chủ nhiệm), Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Đoàn Mạnh Dũng, Lê Ánh Khánh, Nguyễn Mạnh Quyền

B2016-DHH-08

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng chất độc hại trong thực phẩm truyền thống ở một số tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện (Chủ nhiệm), Phạm Yên Khang, Ngô Văn Tứ, Võ Văn Tân, Nguyễn Hữu Hiền

NN-DA2010

Phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên: Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Võ Trọng An, Lê Đình, Đặng Văn Hồ, Nguyễn Đình Luyện, Trần Hữu Phong, Trần Đức Tuấn, Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vượng

B2001-09-20

Nghiên Cứu Sự Tạo Phức Của Nguyên Tố Đất Hiếm (Ho) Với 4-(2- pyridylazo)-rezocxin(PAR) Và Các Dẫn Xuất Clo Của Axit Axetic Bằng Phương Pháp Trắc Quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện