Dữ liệu đề tài

B2016-DHH

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà thịt tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng (Chủ nhiệm)

DHH2012-02-16

Nghiên cứu chọn lọc và nhân thuần giống gà Ri ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Đức Hưng

B2002-ĐHH-01-TĐ

Nghiên Cứu Thực Trạng Đào Tạo Đại Học Theo Phương Thức Giáo Dục Từ Xa Của Đại Học Huế Và Đề Xuất Các Giải Pháp Phát Triển

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

NN-DTKXKHCN 08-13

Nghiên cứu và phát triển các giống gà thả vườn tại miền trung (nhánh của đề tài cấp nhà nước do PGS.TS Nguyễn Đăng Vang chủ trì)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

NN-DTKXKHCN 08-06

Nghiên cứu các công thức lai ở lợn tại Miền trung (nhánh của đề tài Nhà nước do PGS.TS Lê Thanh Hải chủ trì)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B98.08.14.TĐ

Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Năng Suất Trong Chăn Nuôi Lợn Và Gà Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

DP-DT1993

Nghiên cứu thích nghi vịt Khakicambell tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B93.12.08

Nghiên Cứu Thích Nghi Vịt Cao Sản Trứng (Khakicampbell) Trên Địa Bàn Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B91-12-04

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tính chủ động và năng lực thực hành của sinh viên nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng, Lê Khắc Huy