Dữ liệu đề tài

DHL2023-CNTY-10

Đánh giá khả năng cải thiện dinh dưỡng của rơm làm thức ăn cho gia súc sau khi cấy nấm Hương (MES 02121) từ các nguồn meo giống khác nhau.

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thanh Hải (Chủ nhiệm), Lê Trần Hoàn, Võ Thị Minh Tâm, Vũ Thị Minh Phương

DHH2024-02-180

Ảnh hưởng của các mức lá keo dậu (Leucaena leucocephala) trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa, năng suất và chất lượng thịt của dê cỏ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Ngô Mậu Dũng, Vũ Thị Minh Phương

DHL2023-CNTY-06

Năng suất sinh khối của cỏ Ruzi , Mulato II Hybrid trồng tại Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Võ Thị Minh Tâm, Thân Thị Thanh Trà, Ngô Mậu Dũng

DHL2023-CNTY-03

Nghiên cứu đánh giá năng suất sinh khối và thành phần hoá học của cây Đậu Biếc (Clitoria ternatea) giống Mỹ

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Thảo, Vũ Thị Minh Phương, Võ Thị Minh Tâm

DHL2023-CNTY-02

Nghiên cứu đánh giá năng suất sinh khối và thành phần hoá học của cây Đậu Biếc (Clitoria ternatea) giống Việt Nam

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Nguyên Thảo (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương, Võ Thị Minh Tâm

QT-DA

Inclusion of biochar in pigs' diet to mitigate ammonia emission from pig manure

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hải Quân (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Võ Thị Minh Tâm

QT-DA

Improving smallholder goat fattening systems based on tropical grass and forage tree legume diets in the countries of R12 route (Thailand, Lao PDR, and Vietnam)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Dương Thanh Hải, Ngô Mậu Dũng, Vũ Tuấn Minh, Võ Thị Minh Tâm

CS-DT

Ảnh hưởng của việc sử dụng hỗn hợp dược liệu (Dã quỳ, Cỏ xước, Hoàn ngọc, Đinh lăng) trong thức ăn đến khả năng sinh trưởng của lợn thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Võ Thị Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo, Vũ Thị Minh Phương

DP-DT-03/2021/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), La Quang Còn, Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Võ Thị Minh Tâm, Trần Minh Thông, Nguyễn Thị Mai, Trần Quốc Tuấn

CS-DT

Ảnh hưởng của sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetica illucens) thay thế nguồn thức ăn giàu đạm đến sinh trưởng và năng suất thịt của chim cút thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Võ Thị Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo

CT-2021-01-DHH-03

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất chăn nuôi cừu Phan Rang

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Xuân Bả, Trần Quang Vui, Lê Đức Thạo, Bùi Văn Lợi, Võ Thị Minh Tâm, Ngô Mậu Dũng, Đinh Văn Dũng, Lê Trần Hoàn