Dữ liệu bài báo khoa học

Vài suy nghĩ về Cách Mạng Pháp và cuộc đổi mới của chúng ta

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (Hà Nội), 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Thần Thái Quang Trung

Lsqs, Số 1, Tr 10,11, 95, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Về Những Đô Chính Việt Nam Thời Tây Sơn

Hội Thảo Khoa Học Phong Trào Nông Dân Tây Sơn, Quy Nhơn, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Thành Thuận Châu Thời Trần

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 121-122, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Di Tích Tân Sở Ở Quảng Trị

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 125 -126, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Về Cửa Kẻ Thử (nghĩa Bình) (viết Chung)

Nghiên Cứ Lịch Sử, Hà Nội, Số 3 Và 4, Tr 101-103, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Gap Junctions between Human T-Colony Cells

Acta Morphologica Hungarica, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

Effect of Histamine on the T-Cell Colony Formation of PHA-Stimulated Cells

Agents and Actions, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

On the procedure of multidimensional quantification

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 1989
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Vui, Trần Đạo Dõng

Trao đổi về bộ giáo trình Tâm lý học đang được giảng dạy trong các trường ĐHSP hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Cải tiến việc biên soạn SGK Tâm lý học trong các trường đại học và CĐSP”, 1989
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phùng Đình Mẫn

Những Quan Điểm Của Stendhal Về Thời Cuộc

Kỷ Yếu Hội Thảo Toàn Quốc Về Stendhal (Huế), Tr. 27-29, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Quang Đệ