Dữ liệu bài báo khoa học

Một số đặc điểm quần thể nhông cát ở Thuận An Thừa Thiên Huế

Tạp chí Sinh học, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Con số 1 trong thơ Bác Hồ

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890- 1990)”, ĐHSP Huế, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thời Đôn

”Nhật ký trong tù’ và cái nhìn khách quan lịch sử của Bác Hồ”

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ”, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thời Đôn

Một số nhận thức về việc giáo dục đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch

Kỷ yếu "Hội thảo Khoa học Kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1890 – 19-5-1990". Trường Đại học Sư ph&???????????, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung

Chọn dòng thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) chống chịu NaCl bằng nuôi cấy phân lập callus.

1990
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Trần Bình, Lê Thị Muội

Sobolev-Orliz spaces of infinite order and nonlinear differential equations

Analysis, 1990
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Vân,Trần Đức ;R. Gorenflo, Lê Văn Hạp

On the uniqueness of the solutions for the boundary value problems of infinite order

1990
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Vân,Trần Đức, Lê Văn Hạp

Từ Chí Hòa đến Hà Nội, hai lần thất trận của danh tướng Nguyễn Tri Phương

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Kỷ niệm 190 ngày sinh danh nhân Nguyễn Tri Phương, Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 1990
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

Hồ Chí Minh với vấn đề cải tạo XHCH nền nông nghiệp nước ta

Tập san khoa học, ĐHSP Huế, 1990
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát

Họ Nguyễn với công cuộc khai phá phát triển kinh tế Thuận Hóa

NCLS Bình Trị Thiên, 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Tân

Quelques aspects de la poétique des personnages de Stendhal dans "Le Rouge et le Noir » et «La Chartreuse de Parme"

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Stendhal (ĐHSP Huế), 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam