Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2514-9342

Determinants of smallholders’ adoption of mobile phones for vegetable marketing in Vietnam

Journal of Agricultural Education and Extension, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Nguyễn Văn Đức
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GKMC-07-2021-0112/full/html

1859-4794

Đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các hợp tác xã nông nghiệp tại Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Võ Trọng Thức, Lê Thị Hoa Sen, Lê Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, Hoàng Gia Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.31276/VJST.63(10).05-11

0306-8293

Determinants of adoption of organic rice production: a case of smallholder farmers in Hai Lang district of Vietnam

International Journal of Social Economics, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSE-03-2021-0147/full/html

2042-1346

Factors affecting commercialisation of vegetables by central Vietnamese smallholders

African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20421338.2021.1911911

1859-4581

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông trong tiếp cận thông tin nông nghiệp tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trương Quang Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Linh
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-16-2021.aspx

2204-8766

Factors affecting smallholder farmers’ adoption of mobile phones for livestock and poultry marketing in Vietnam: implications for extension strategies

Rural Extension and Innovation Systems Journal, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Douglas Drysdale
Liên kết: https://www.apen.org.au/archives/reis-journal-editions

978-604-320-272-4

Tác động của Biến đổi khí hậu và ứng phó trong sản xuất nông nghiệp ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế: Quan điểm của các bên liên quan

Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thuỷ văn, môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XXII. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Trương Văn Giang, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Tiến Dũng

2408-6851

Adoption of Good Agricultural Practices by Cattle Farmers in the Binh Dinh Province of Vietnam

Journal of Agricultural Extension, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/200880