Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1386-4416

High school mathematics teachers’ changes in beliefs and knowledge during lesson study

Journal of Mathematics Teacher Education, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: SSCI
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến (Chính), Trần Dũng
Liên kết: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10857-022-09547-2.pdf

2354-0753

Đánh giá kiến thức của giáo viên toán tương lai để dạy học chủ đề hàm số liên tục

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến

2354-0753

Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh: nghiên cứu trường hợp ước lượng diện tích với sự hỗ trợ của phần mềm Geometer's Sketchpad

Tạp chí Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến, Lê Tự Nam Long (Chính)
Liên kết: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/491-ki-i-thang-12/

0868-3719

MATHEMATICAL MODELLING FROM THE COGNITIVE POINT OF VIEW, THE TRANSITION FROM IMPLICIT MODEL TO EXPLICIT MODEL

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính)

1859-1612

QUAN SÁT TƯ DUY ĐẠI SỐ CỦA HỌC SINH TỪ GÓC NHÌN CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI.

Tạp chí Khoa học, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Hữu Nhanh Tiến (Chính)

0020-739X

Bridging to mathematical modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Giang Nguyên, Tạ Thị Minh Phương
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2019.1648890

2354-0753

NĂNG LỰC SUY LUẬN ĐỒNG BIẾN THIÊN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tạp chí Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Như
Liên kết: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/

1306-3030

Preservice Teachers Engage in a Project-based Task: Elucidate Mathematical Literacy in a Reformed Teacher Education Program

International Electronic Journal of Mathematics Education, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Trần Ngọc Đức Toàn
Liên kết: https://doi.org/10.29333/iejme/5778

2588–1213

SECONDARY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS’ CONCEPTION ABOUT AUTHENTICITY OF MATHEMATICAL TASKS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính), Trần Ngọc Đức Toàn

PREPARING PRESERVICE TEACHERS TO TEACH MATHEMATICAL LITERACY: A REFORM IN A TEACHER EDUCATION PROGRAM

ICMI STUDY 24 CONFERENCE PROCEEDINGS , Tsukuba, Japan, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Giang Nguyên

High school students' covariational reasoning in interpreting dynamic situations

Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến (Chính), Đặng Thị Nhung, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Dũng

Mathematical modelling competency of mathematics pre-service teachers in the technology environment

Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Mai Thủy, Trần Dũng