Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615-9678

Boosting Prediction of Protein-Protein Interactions using Word Embbedding Techniques

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hoài Nhân (Chính), Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Tương Tri, Trương Khánh Duy, Bùi Đức Hạnh
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn

2442-6571

An Approach for Linguistic Multi-Attribute Decision Making based on Linguistic Many-Valued Logic

International Journal of Advances in Intelligent Informatics, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Le Anh Phuong (Chính), Tran Hoai Nhan, Thi Uyen Thi Nguyen, Dinh Khang Tran
Liên kết: http://ijain.org/index.php/IJAIN/article/view/820/ijain_v8i1_p21-32

An Approach to Evaluate Alternatives in Multi-Attribute Decision Making Problems based on Linguistic Many-Valued Logic

NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Le Anh Phuong (Chính), Tran Hoai Nhan, Thi Uyen Thi Nguyen, Dinh Khang Tran

1859-1612

CẢI TIẾN THUẬT TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI CÓ GIÁ CỰC TIỂU CHO PHƯƠNG PHÁP MTA

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Hoàng Nam (Chính), Trần Hoài Nhân

MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH TRỰC TIẾP KẾT HỢP LẬP LỊCH LẠI CHÙM TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Trần Hoài Nhân, Nguyễn Chí Công

Application of ICT in Teaching and Learning in Vietnam Universities of Education – Benefits, Situations and Solutions

Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014,Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Trần Hoài Nhân, Phan Hoàng Hải, Nguyên Thị Phương Liên

Logic mô tả mờ ngôn ngữ FL-SHIN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Anh Phương, Trần Hoài Nhân, Nguyễn Thành Nam