Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế vùng ven biển tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu Hội nghi Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI năm 2019, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hiếu Quang, Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Hoàng Ngọc Tường Vân
Liên kết: http://geographyconference.com/tin-tuc-hoi-nghi/ky-yeu-hoi-nghi-khoa-hoc-dia-ly-toan-quoc-lan-thu-xi-70.html

0038-0768

Interactive effects of ammonium application ratesand temperature on nitrous oxide emission fromtropical agricultural soil

Soil Science and Plant Nutrition, 2018
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: ISI
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chính), Morihiro Maeda
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00380768.2018.1517280

0010-3624

Nitrous Oxide and Carbon Dioxide Emissions from Vietnamese Soil Amended with Different Compost Types at High Temperature

Communications in Soil Sccience and Plant Analysis, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Các khoa học môi trường
Danh mục: ISI
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chính), Morihiro Maeda
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2018.1435796

Phân tích những thách thức và cơ hội do biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên

2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chính), Nguyễn Đình Huy

Tổng kết các tri thức bản địa trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh Bình - Trị - Thiên

2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chính), Nguyễn Đình Huy

Đúc kết kinh nghiệm và tri thức bản địa của cộng đồng người dân miền Trung Việt Nam trong việc phòng, tránh một số loại hình thiên tai

Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2014
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính), Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân

USING RS AND GIS TO BUILD VEGETATION STATUS MAP FOR PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

The 35th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS),ISBN: 978-1-63439-999-9. Nay Pyi Taw, Myanmar, 27-31 Oct.Printed from e-media with permission by:Curran Associates, Inc. 57 Morehouse Lane, Red Hook, NY 12571, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Huy Anh (Chính), Nguyễn Vũ Kỳ, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Tường Vân

USING LANDSAT SATELLITE IMAGERY AND GIS TO BUILD VEGETATION STATUS MAP FOR PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal of Science, Hue University, Natural Sciences Issue, ISSN 1859-1388, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Huy Anh (Chính), Nguyễn Vũ kỳ, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Tường Vân

Mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân

Một số mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Thừa Thiên Huế

Hội thảo “Cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với BĐKH ở vùng đầm phá”, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân