Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy và hoạt động ngoại khóa môn bóng chuyền cho sinh viên không chuyên Đại học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thanh Bình, Cao Thái Ngọc, Nguyễn Khắc Trung

ISSN 1859-0810

Lựa chọn ứng dụng hệ thống bài tập bổ trợ môn Bóng rổ cho sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Tú, Nguyễn Khắc Trung, Phạm Thị Mai, Nguyễn Đăng Hào

ISBN

Nghiên cứu ứng dụng bài tập trò chơi vận động nhằm góp phần nâng cao thể lực cho sinh viên năm thứ nhất trường đại học kinh tế, Đại học Huế

kỹ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Cao Thái Ngọc, Nguyễn Khắc Trung

ISSN

Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào cầu lông cho sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Hải Yến, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Khắc Trung