Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHUN PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC TỪ RONG BIỂN VÀ BÈO TÂY ĐẾN CÂY RAU XÀ LÁCH TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Huỳnh Yến Nhi

ISSN 2588-1191

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến cây địa liền tại Thừa Thiên Huế / A study on application of fertiliser for sand ginger at Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh Hiếu, Đào Lê Minh Hạnh
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/8

0365-0340

Incorporation of rice straw mitigates methane and nitrous oxide emissions in water saving paddy fields of Central Vietnam

Archives of Agronomy and Soil Science, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Tan Duc Ho, Hafeez ur Rehman
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03650340.2018.1487553

ISSN 1859-1388

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt cây cà gai leo / study on appropriate cultivation techniques for improving seedling production of solanum procumbens

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Kim Toản (Chính), Lê Văn Tình, Trần Thị Thu Giang, Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Nguyễn Đình Thi
Liên kết: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/4888-14598-1-PB.pdf

ISSN 1859-4581

Ảnh hưởng của thời vụ và liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất hành tăm (Allium schoenoprasum) tại Quảng Trị / Effects of planting season and nitrogen fertilizer doses on growth, development and bulb yield of chives (Allium schoenoprasum) at Quang Tri province

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Kim Toản (Chính), Tạ Sáu, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/edit/id/23194

ISSN 2588-1256

Quy trình nhân giống cà gai leo (Solanum hainanence) bằng phương pháp giâm cành / Procedure for cuttings propagation of Solanum hainanense

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2017
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Kim Toản (Chính), Nguyễn Ngọc Thảo, Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thúc Tự, Cáp Xuân Phúc
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/67/59

ISSN 1859-1388

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lạc chịu hạn có triển vọng tại Thừa Thiên Huế / Study on selection of some high yield and drought tolerant peanut varieties at Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Kim Toản (Chính), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi